Ticari mevduatlar da TMSF sigorta kapsamına alındı

Sigortaya Tabi Mevduat ve İştirak Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

ŞİRKETLERİN MEVDUATLARI TMSF SİGORTA KAPSAMINA ALINDI

Halen 200 bin lira olan limit kapsamında gerçek bireyler üzere şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da TMSF sigorta kapsamına alındı.

İşte Resmi Gazete’deki karar:

MADDE 1- 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve İştirak Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğin 1 inci unsurunun birinci fıkrasında yer alan “tasarruf mevduatı ve gerçek şahıslara ait” ibaresi “resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar haricindeki tüm mevduat ve” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Birebir Yönetmeliğin 4 üncü hususunun birinci fıkrasında yer alan “gerçek bireyler ismine açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari süreçlere mevzu olmayan” ibaresi “resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar haricindeki” olarak, tıpkı fıkrada yer alan “her bir gerçek kişi için” ibaresi “her bir kişi için” olarak ve tıpkı fıkranın (a) bendinde yer alan “Tasarruf mevduatı” ibaresi “Mevduat” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Birebir Yönetmeliğin 5 inci unsurunun birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“a) İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ya da nitelikli hisse sahiplerine, bunların denetiminde bulunan hükmî şahıslara, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile öbür hesaplar.

b) İlgili kredi kuruluşunun idare yahut müdürler şurası lider ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına yahut birlikte denetim ettiği hukukî şahıslar ve iştirakler ile ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile başka hesaplar.”

MADDE 4- Birebir Yönetmeliğin üçüncü kısım başlığı “Mevduat ve İştirak Fonu Sigorta Primlerinin Tahsili” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu unsurlarının birinci fıkrasında yer alan “Tasarruf mevduatı” ibareleri “Mevduat” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Tıpkı Yönetmeliğin 10 uncu unsurunun birinci fıkrasında yer alan “tasarruf mevduatı” ibaresi “mevduat” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmeliğin;

a) 3,7 ve 8 inci hususları yayımı tarihinde,

b) Diğer unsurları 28/8/2022 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik kararlarını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Konseyi Lideri yürütür.

Yorum yapın